100_6901

 

 

 

 

 

 

Asumpcionistinio ugdymo nuorodos : [tarptautinio Asumpcionistinio ugdymo kongreso, vykusio 1998 m. Paryžiuje, dokumentas] / [į lietuvių kalbą vertė Marijos Dangun Ėmimo seserys]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2015]. – 36 p. ; 21 cm

SKAITYTI

*********************

„VERSMĖS“  GIMNAZIJOS NAUJIENLAIŠKIS 2014-2015 m.m.

*********************

image0-001

 

 

 

 

 

 

Bories H.M. Meilė be ribų. – 1-asis leid. – V.: „Lumen“ fondo l-kla, 1995. – 143 p.: iliustr.

Knygoje aprašomas seserų asumpcioniščių įkūrėjos Marijos Eugenijos Milere gyvenimas ir ankstyvoji kongregacijos veikla. Skaitytojas galės pažinti XIX a. moters dvasinius ieškojimus, pergyvenimus bei energingą veiklą Prancūzijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

Skaityti: 1-6 skyrius ; 7-12 skyrius; 13-18 skyriaus; 19-20 skyrius

 *********************

Vilniaus katalikiškosios mokyklos „Versmė“ Mokytojo sąsiuvinis 2011/2012 mokslo metai (sud.  ses. Danguolė Gervytė RA). Plačiau>>

 *********************

Venslova E. Tarnystė Dievui ir žmonėms. Saleziečio kunigo Izidoriaus Sadausko 50 metų kunigystės jubiliejus, 2011, Punskas: „Aušros“ leidykla       Plačiau>>

Ištrauka iš knygos 26-27 psl.:

„Verta dėmesio Vilniaus „Versmės“ vidurinė mokykla Laz­dynuose, kuri žiemą tapo tarsi bažnyčia. Į ją rinkosi parapijiečiai kasdienėms šv. Mišioms. Man labai patiko, kai direktorė Elvyra Galkienė (tada dar darželio vedėja) pristatė idėją kurti specialiojo ugdymo katalikišką mokyklą, kur būtų vietos ir vaikams su įvai­riomis negaliomis… Šia idėja susižavėjo ir mokytojai.

Užsimezgė tarp mūsų geras bendradarbiavimas. Buvau pa­kviestas kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį atnašauti šv. Mi­šias moksleiviams. Mokytojai rūpestingai paruošė pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai tuos vaikus, kuriems tie dalykai nebuvo lengvai suvokiami. Gražaus auklėtojų bendradarbiavimo dėka mūsų maldos buvo įdomios, vaikai pamėgo ir išpažintį, ir Mišias. Kiekvieną kartą išpažinčiai ruošėmės kartu, atlikdavom sąži­nės sąskaitą, atgailą, prašėm Dievo nuodėmių atleidimo, o po to kiekvienas vaikas eidavo pas kunigą išpažinti savo nuodėmių. Kai kuriems nebuvo lengva visa tai padaryti, bet su visais rasdavom bendrą kalbą, ir jie atlikdavo išpažintį sąžiningai, pagal savo su­gebėjimus ir supratimą. Čia pasireiškė tikras Dievo malonės vei­kimas, kai matėme, su kokiu uolumu vaikučiai atlieka išpažintį, meldžiasi, dalyvauja Mišiose. Aplankydavo mus ir arkivyskupas Audrys Bačkis. Atrodo, kad džiaugėsi mūsų pasiekimais, rasdavo bendrą kalbą su vaikais ir buvo jų mylimas.“

 *********************

 

Pasirengimo profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Recenzuota konferencijos pranešimų medžiaga (sud. A. Galkienė), 2008, Vilnius: VPU leidykla.

Knyga išleista įgyvendinant projektą „Neįgalumą turinčių moki­nių verslumo kompetencijos ugdymo programa: kūrimas ir įgyven­dinimas“, kurį remia Lietuvos Valstybė, iš dalies finansuoja Europos struktūriniai fondai pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 pri­oriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.

Šioje knygoje nagrinėjama įprastai besivystančių ir neįgalumą turinčių mokinių rengimo savarankiškam gyvenimui problema. Straipsnių autoriai nagrinėja mokinių rengimo profesinei karjerai metodologinį aspektą bei akcentuoja verslumo kompetenciją, kaip vieną iš esminių aktyvaus visuomenės nario bruožų. Vaikų tėvai kalba apie darbo reikšmę neįgalumą turinčio žmogaus gyvenimo pilnatvei bei sunkumus, kuriuos patiria šie žmonės, ieškodami savo vietos dar­bo rinkoje. Knygoje nagrinėjama asmenų, turinčių specialiųjų porei­kių, profesinio kryptingumo problema bei gvildenami mokinių pro­fesinio orientavimo ir konsultavimo mokykloje aspektai. Remiantis empirinių tyrimų duomenimis, aptariama mokytojų kompetencija, kaip viena iš esminių sąlygų kokybiškam jaunimo ugdymui mokyklo­je. Galiausiai šioje knygoje dalijamasi paauglių, kaip būsimųjų visuo­menės gerovės kūrėjų, dvasingumo moksliniu patyrimu.

Lietuvos spalvos, 2008, Vilnius: VPU leidykla.

Knyga išleista Įgyvendinant projektą „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programa: kūrimas ir įgyvendinimas“, kurį remia Lietuvos valstybė, iš dalies finansuoja Europos struktūriniai fondai pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“. Įgyvendinant projektą, buvo sukurtas „Verslumo kompetencijos programos“ projektas, kuris išbandytas per pamokas ir popamokinėje veikloje. Verslumo gebėjimai buvo ugdomi naudojant įvairius mokymo metodus ir būdus.

Šioje knygoje pateikti mokinių projektinės veiklos, kurioje dalyvavo įprastai besivystantys ir neįgalumą turintys vaikai, rezultatai. Knygoje pateikta įdomi mokinių tyrimų medžiaga bei informacija apie Lietuvos istoriją, ekonomiką, geografiją, gamtą, etnokultūrą bei sportą.

Galkienė A., Gevorgianienė V., Grincevičienė V. Neįgalimą turinčių mokinių rengimas profesinei karjerai, 2008, Vilnius: VPU leidykla

Knyga išleista įgyvendinant projektą „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programa: kūrimas ir įgyvendinimas“, kurį rėmė Lietuvos Valstybė, iš dalies finansavo Europos struktūriniai fondai pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“. Projektas vyko 2005-2008 metais. Jį vykdė Vilniaus „Versmės“ vidurinė mokykla kartu su partneriais: Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos katedra ir Vilniaus miesto savivaldybe.

Metodinė knyga yra skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų edukologijos studentams bei bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams. Joje gvildenama neįgalumą turinčių ir įprastai besivystančių mokinių verslumo ugdymo problema integracijos sąlygomis. Plačiai aptariama verslumo samprata, kaip nuostatų ir gebėjimų konstruktas, sudarantis prielaidas asmens aktyvumui visuomenėje siekiant profesinės karjeros. Nagrinėjamas ugdymui palankios aplinkos aspektas, metodologiniai iniciatyvumo, atsakingumo, savarankiškumo, atvirumo kaitai ir kitų gebėjimų plėtojimo per pamokas, po pamokų ir šeimoje siūlymai, pateikiama darbo rinkos kaip erdvės profesinei saviraiškai analizė.

Šioje knygoje aptartos metodologinės idėjos konkretinamos jos priede „Neįgalimą turinčių mokinių verslumo ugdymo programa“.

Galkienė A., Gevorgianienė V. Neįgalimą turinčių mokinių verslumo ugdymo programa, 2008, Vilnius: VPU leidykla.

Integrali programa yra skirta jprastai besivystančių ir neįgalumą turinčių mokinių verslumo gebėjimams (iniciatyvumui, atsakingumui, savarankiškumui, atvirumui kaitai, gebėjimui laisvai rinktis) per pamokas, užklasinėje veikloje ir šeimoje ugdyti. Tai asmenybės lavinimo programa, kuria gali naudotis įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, užklasinės veiklos organizatoriai ir mokinių tėvai.

Programa parengta įgyvendinant projektą „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programa: kūrimas ir įgyvendinimas“, remiamą Europos struktūrinių fondų pagal Bendrojo programavino dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.

Galkienė A. Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje, 2005, Šiauliai: ŠU leidykla.

Ši knyga papildo leidinių, skirtų mokinių, turinčių specia­liųjų mokymosi poreikių, ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose problemoms aptarti, lentyną. Ji turėtų būti naudinga įvairios specia­lizacijos edukologijos studentams ir jau dirbantiems mokytojams. Knygoje į integruoto ugdymo reiškinį žvelgiama plačiau nei įprasta -heterogeninių grupių didaktikos aspektu aptariami ugdymo tikslai, turinio, ugdymo organizavimo principai ir tendencijos. Vykstant aktyviam Europos tautų judėjimui, galimybių ir poreikių įvairovę mokykloje kuria ne vien tik neįgalumo situacijoje esantys mokiniai, tačiau ir kitokią kultūrinę patirtį turintys, kalbantys kitomis kalbomis vaikai. Didaktiniai principai, kurie išryškėja ugdant neįgalumo situacijoje esančius vaikus, yra universalūs. Jie kūrybiškai taikytini visada, kai vienoje ugdymo erdvėje išryškėja mokinių poreikių įvairovė.

Knygoje nagrinėjami heterogeninės bendruomenės kūrimo ir sėkmingo jos funkcionavimo principai. Tarpasmeninis pasi­tikėjimas, saugumas, teigiamos emocijos garantuoja motyvacijos stabilumą.

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – palankios ugdymo aplinkos dimensija. Šiuolaikinės mokyklos mokytojas jau negali besąlygiškai diegti direktyvaus ugdymo turinio-jis pats yra jo kūrėjas. Individualių mokinio poreikių ir visuomenės reikalavimų dermė – tai tie įrankiai, kurie padeda ugdytojui kurti funkcionalią į vaiką orientuotą ugdymo sistemą ne teoriniu, bet praktiniu lygiu. Knygoje aptariamos dažniausiai bendrojo lavinimo mokyklose pasitaikančius sutrikimus turinčių mokinių mokymosi charakte­ristikos ir jų ugdymo programos individualizavimo principai.

Heterogeninių grupių ugdymo organizavimo problema gvildenama aptariant palankiausios ugdymo aplinkos kiekvienam mokiniui formavimo, specialiosios pagalbos organizavimo, veiklos kooperavimo ir koordinavimo, pamokų organizavimo heterogeninėse klasėse aspektais. Specialieji mokinių poreikiai skatina bendradar­biavimo kultūrą visoje mokyklos bendruomenėje. Komandinis mokytojų darbas, ugdymo laiko ir erdvės planavimo poreikis reikalauja iš mokytojo naujų vadovavimo įgūdžių.

Knygoje pateikiami pavyzdžiai, padedantys aiškiau suprasti ugdymo realybės reiškinius heterogeninėje aplinkoje. Pavyzdžiuose žmonių vardai pakeisti, tačiau situacijos tikros. Dėkoju Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos mokytojoms Rasai Laurinaitienei, Ritai Meškelevičiutei ir Sandrai Šatienei, kurios leido panaudoti jų parengtų ndividualizuotų programų pavyzdžius.

Viliuosi, kad ši mokomoji priemonė padės būsimiesiems ir jau dirbantiems mokytojams atsakyti į kasdien kylančius klausimus, kūrybiškai spręsti specialiųjų asmens poreikių problemas, drąsiau priimti trečiojo tūkstantmečio mokyklos iššūkius ir kartu su kiekvienu mokiniu siekti aukščiausio asmeninio rezultato.

Alvyra Galkienė

Galkienė A. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis, 2003, Šiauliai: ŠU leidykla.

Su meile ir dėkingumu skiriu šį darbą brangiems savo bendradarbiams: Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos pedagogams, jų padėjėjams, aptarnaujančiam personalui, su kuriais drauge, sutelkę dėmesį ir kūrybinę mintį, siekėme realizuoti mokyklos, kaip tyro šaltinio, kuris tenkina kiekvieno poreikį semtis gaivos ir augti, nesvarbu, ar mažas, ar didelis, stiprus ar silpnas esi, prasmę;

išmintingiesiems moksleivių tėvams, kurie augindami normaliai besivystančius savo vaikus įžvelgė prasmę būti šalia silpnesnio ir nuolatos išgyventi artimo meilės stebuklą – ryšio tarp žmonių tvirtumo esmę;

drąsiesiems neįgalumo situacijoje esančių vaikų tėvams, kurie nebijojo pasitikėti ir suteikė progą prisiliesti prie didžiosios egzistencinės paslapties -silpnumo jėgos;

dvasiniams mokyklos vadovams, Lietuvos kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos vienuolėms, kurie skatino tikėti pasirinkto kelio tikrumu ir atiduoto laiko prasmingumu;

Vilniaus pedagoginio ir Šiaulių universiteto mokslininkams, skatinusiems tyrinėti ir moksliškai grįsti heterogeninių grupių ugdymo modelį, sudariusiems sąlygas išleisti šią knygą, kuri, viliuosi, pravers humanizuojant Lietuvos mokyklą.

Alvyra Galkienė

Ugdymo misija dabarties visuomenėje: visuomenės tikslų ir individualiųjų asmens poreikių sintezė: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2003, Vilnius: Viltis.

Dešimtmečio proga „Versmės“ vidurinėje mokykloje buvo surengta tarptautinė konferencija ,,Ugdymo misija dabarties visuomenėje: visuomeninių tikslų ir individualiųjų poreikių sinte­zė“, kuria siekta prasmingai užbaigti neįgaliųjų metus. Ši konferencija — koncentruota ben­dradarbiavimo kultūros išraiška. Plati jos problematika apima įvairias asmenybės raiškos dimensijas: vertybines nuostatas, gebėjimų ir gabumų raidą, sutrikusių psichofizinių funkcijų lavėjimą, aplinkos, kurioje asmenybė bręsta, sąlygas. Bendrų sprendimų ieškojo mokslininkai ir pedagogai praktikai iš Lietuvos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Moldovos. Specialistai da­lijosi sukaupta patirtimi, kėlė problemas. Konferencijos organizavimas sutelkė skirtingų sričių institucijas: nevyriausybinę organizaciją — bendriją „Viltis“, švietimo ir mokslo įstaigas — Vil­niaus Pedagoginį universitetą ir Vilniaus „Versmės“ vidurinę mokyklą.

Keli integruoto ugdymo aspektai (sud. A. Galkienė), 2001, Vilnius: Viltis.

Ši knygelė – tai nuoširdus Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos mokytojų mėginimas pasidalyti kelerių metų patirtimi ugdant specialiųjų poreikių vaikus, šiandien jau tapusius pilnateisiais šios mokyklos bendruomenės nariais.

Kiekviename rinkinio straipsnyje atskleidžiami vis kiti šio nelengvo, bet nesibaigiančių atradimų kupino darbo aspektai, veriantys saviraiškos erdvę tiek pačių įvairiausių gebėjimų vaikams, tiek su jais dirbantiems suaugusiesiems.

Knygelėje mąstantys ir ieškantys pedagogai, tėvai ir kiti neabejingi žmonės ras ne tik įvairių specialiųjų poreikių vaikų ugdymo būdų bei formų, bet ir meile grįstą tikėjimą, kad kiekvienas vaikas – slėpiningas pasaulis, kurį tereikia laiku atverti gyvenimui…

EN | FR

2020-09-26

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 - 8:45
2 pamoka: 8:55 - 9:40
3 pamoka: 9:55 - 10:40
4 pamoka: 11:05 - 11:50
5 pamoka: 12:10 - 12:55
6 pamoka: 13:05 - 13:50
7 pamoka: 14:00 - 14:45
8 pamoka: 14:55 - 15:40

Archyvas
Renkuosi mokyti
Aikos
Aikos Aikos
© 2017 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius, LT-04208, Įm. kodas 302509732, Tel./faks. (8~5) 2449463 rastine@ptmg.lt
Sprendimas: VyteniSolutions.NET